Szociális pontszámhoz szükséges igazolások listája

Igazolások listája 

 

Egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazoláse nélkül nem tudjuk figyelembe venni a kérelmet, leadása kötelező!!!

 • beszerezhető: okmányiroda vagy polgármesteri hivatal/járási hivatal.
 • érvényes: jól látható aláírás és körpecsét, fél évnél nem lehet régebbi.

A teljes pályázat érvénytelen, ha:

 • az Okmányiroda, illetve a Polgármesteri vagy Járási Hivatal által kiállított eredeti, de 6 hónapnál régebbi az igazolás az egy háztartásban élőkről vagy hiányzik az igazolás.
 • a pályázó a pályázati dokumentációban tett nyilatkozata ellenére nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltat.

A pályázat bizonyos része érvénytelen, ha egy szükséges igazolás hiányzik vagy nem megfelelő!!!

Elfogadható igazolás csak az eredeti példány, vagy ahol megengedett (lásd táblázat) ott azok fénymásolata lehet!

A pályázat elbírálása a közzétett pontozás alapján történik, azonban ettől a Kollégiumi Bizottság különösen indokolt esetben eltérhet.

Külföldön vagy nem magyar nyelven kiállított dokumentumok esetén hivatalos, vagy saját magyar nyelvű fordítást kell mellékelni, melyet indokolt esetben a bíráló szerv az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság által véleményeztethet. A nem magyar forintban (HUF) kifejezett jövedelmet feltüntető igazolás esetén, a pályázó köteles az igazoláson feltüntetett valutának a pályázat végleges mentése napján érvényes MNB szerinti középértékkel kiszámolt jövedelem teljes értékét rögzíteni a pályázati adatlap megfelelő táblázatában.

CSALÁDI ÁLLAPOT (a fogalmak magyarázatát lásd a Térítési és Juttatási Szabályzat 5. sz. mellékletben)

Az adatszolgáltatás önkéntes, csak abban az esetben fogadható el pontként bármilyen igazolás, ha azokat a TJSZ rendelkezéseinek megfelelően csatolta. Az adatokat az adatvédelemről szóló törvény előírásainak megfelelően a Kollégiumi Bizottság zártan (bizalmasan) kezeli, csak az arra jogosult férhet hozzá.

Árva

Igazolás: Halotti Anyakönyvi Kivonat(ok) másolata

Nagycsaládos

Igazolások: Polgármesteri Hivatal vagy Okmányiroda igazolása az egy háztartásban élőkről

Kiskorú testvér esetén: gyermekenként születési anyakönyvi kivonat másolatai

Tanuló testvér esetén: eredeti iskolalátogatási igazolás (az adott tanévre vonatkozóan) vagy hallgatói jogviszonyról igazolás (az adott aktív félévre vonatkozóan)

Vele egy háztarásban élő munkanélküli személy: Munkaügyi központ eredeti három hónapnál nem régebbi igazolása, vagy a hozzátartozónak a jegyző által hitelesített nyilatkozata.

Eredeti kereseti igazolások (Három hónapnál nem régebbi keresetről szóló igazolás)

Családfenntartó

Igazolások: Polgármesteri Hivatal vagy Okmányiroda igazolása az egy háztartásban élőkről, Születési Anyakönyvi Kivonat másolata(i), keresetigazolás(ok).

Ápolási díjra jogosult

Igazolás: Az illetékes jegyző által kiállított igazolás az ápolási díj megállapításáról és annak összegéről.

Halmozottan hátrányos helyzetű

Igazolások: a jegyző által kiállított igazolás és a szülők vagy eltartók – a személyes adataik kezeléséhez való hozzájárulását is tartalmazó – nyilatkozatát az iskolai végzettségükről.

Fogyatékossággal élő

Igazolás: A fogyatékosságról szóló, a fogyatékosság típusa szerinti illetékes Országos Látás‐, Hallás‐, Mozgás és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított igazolás másolata és szakorvosi Igazolás

Félárva

Igazolás: Halotti Anyakönyvi Kivonat másolata

Hátrányos helyzetű

Igazolás: a helyi / települési önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás.

Pályázó eltartója egyedülálló

Igazolás: Válás esetén hivatalos bírósági határozat másolata, szülők különélése esetén hivatalos önkormányzati igazolás (nem azonos a „Polgármesteri igazolás az egy háztartásban élőkről” formanyomtatvánnyal), ha a felsorolt esetek egyike sem áll fenn, más módon kell a pályázó eltartójának egyedülállóságát igazolni.

Pályázó önfenntartó

Igazolások:  A polgármesteri hivatal (vagy okmányiroda, vagy járási hivatal) igazolása az egy háztartásban élőkről és a saját jövedelméről szóló hivatalos kimutatás (diákszövetkezeti kereseti igazolás, APEH által kiállított igazolás másolata, munkáltató igazolása (eredeti)). A pályázó köteles igazolni, miből tartja el magát! Irreálisan alacsony jövedelem megadása esetén szintén nem adható pont.

Minden bejelölt állapotra csak abban az esetben adható pont, ha a megfelelő igazolásokat mellékelték.

ÁLLANDÓ LAKHELY TÁVOLSÁGA GYŐRTŐL (CSAK EGYET LEHET BEJELÖLNI)

Igazolás: Polgármesteri igazolás az egy háztartásban élőkről.

EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOT

Betegségek

A pályázó és vele egy háztartásban élő súlyos testi fogyatékos, vagy betegség miatt orvosi kezelés alatt álló neve és a betegsége következtében felmerülő egészségügyi kiadások alapján lehet pályázni. Igazolás: Egy évnél nem régebbi SZAKORVOSI igazolás a folyamatos kezelésről. A különböző „népbetegségekre” (allergia, lúdtalp, szemüveg, gerincferdülés stb.) pont nem adható, csak igazoltan súlyos mértékű esetekben. (Az igazolás formai követelményét lásd Tanulmányi és Vizsga Szabályzat 14. sz. melléklet)

EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ELŐZŐ HAVI NETTÓ JÖVEDELME

Az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati (vagy okmányiroda, vagy járási hivatal) igazolás, a hallgató állandó lakcímén együtt élő, ill. oda bejelentett családtagokról.

Munkavállaló

Igazolás: Munkáltató által kiállított, bélyegzővel és aláírással ellátott eredeti 3 hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás vagy az előző 6 havi nettó átlagkeresetéről szóló eredeti jövedelemigazolás.

Vállalkozók

Igazolás: Vállalkozók esetén csak eredeti NAV igazolás fogadható el!

Őstermelő: Őstermelői igazolvány

Segélyben nem részesülő munkanélküli

Igazolás: Az aktuális helyzetet igazoló Munkaügyi Központ vagy (nem regisztrált munkanélküliek esetében) az Önkormányzat által kiállított három hónapnál nem régebbi eredeti igazolás a munkanélküliségről és a jövedelem hiányáról vagy a munkanélküli segély vagy jövedelem pótló támogatás megszüntetéséről.

Segélyben részesülő munkanélküli

Igazolás: A Munkaügyi Központ vagy az Önkormányzat által kiállított, három hónapnál nem régebbi igazolás fénymásolata a munkanélküliségről és a munkanélküli segély vagy jövedelem pótló támogatás összegének meghatározásáról.

Háztartásbeli

Igazolás: Eredeti Önkormányzati igazolás (hatósági bizonyítvány másolat).

Rokkant nyugdíjas

Igazolás: Rokkantságot megállapító határozat másolata, valamint a rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolása. Amennyiben a nyugdíj banki átutaláson keresztül jut el a jogosulthoz, úgy hivatalos banki igazolás szükséges a folyósított összegről.

Nyugdíjas

Igazolás: Nyugdíjas igazolvány és nyugdíjszelvény (3 hónapnál nem régebbi) másolatai. Amennyiben a nyugdíj banki átutaláson keresztül jut el a jogosulthoz, úgy hivatalos banki igazolás szükséges a folyósított összegről.

Kiskorú

Igazolás: Születési Anyakönyvi Kivonat másolata.

Tanuló

Igazolás: Általános és középiskolai tanulók esetében adott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolás, felsőoktatási intézményben tanulók esetében az adott félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolás (aktív félévről) eredeti példánya szükséges.

Fogalommagyarázatok

Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult az a hallgató, aki

 • fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy
 • munkaképességét legalább 67%‐ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll.

Halmozottan hátrányos helyzetű

Halmozottan hátrányos helyzetű a hallgató, ha hátrányos helyzetű és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek.

Családfenntartó az a hallgató,

 • akinek legalább egy gyermeke van,
 • aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult.

Nagycsaládos az a hallgató, akinek

 • legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy
 • eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy
 • legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja.

Árva

Árva az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

Hátrányos helyzetű

Hátrányos helyzetű a hallgató, ha a hallgatói jogviszony létesítésének (beiratkozás) időpontjában huszonötödik életévét nem töltötte be és középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vette, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt.

Félárva

Félárva az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg

Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg azon hallgatónak, akinek 18 éves koráig:

 • mindkét szülője, illetőleg a felügyeletet gyakorló szülők meghalt, vagy mindkét szülője, illetőleg a felügyeletet gyakorló szülők szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy szünetel és
 • erről a tényről az illetékes gyámhatóság határozatot hozott.

Pályázó eltartója egyedülálló Igazolás:

Válás esetén hivatalos bírósági határozat másolata, szülők különélése esetén hivatalos önkormányzati igazolás (nem azonos a „Polgármesteri igazolás az egy háztartásban élőkről” formanyomtatvánnyal), ha a felsorolt esetek egyike sem áll fenn, más módon kell a pályázó eltartójának egyedülállóságát igazolni.

Pályázó önfenntartó

Ebben az esetben az illetékes szakbizottság be fogja hívni a pályázót, akinek a bizottság előtt kell beszámolnia a megélhetéséről, szociális helyzetéről.

Igazolások: A polgármesteri hivatal (vagy okmányiroda, vagy járási hivatal) igazolása az egy háztartásban élőkről és a saját jövedelméről szóló hivatalos kimutatás (diákszövetkezeti kereseti igazolás, APEH által kiállított igazolás másolata, munkáltató igazolása (eredeti)). A pályázó köteles igazolni, miből tartja el magát! Irreálisan alacsony jövedelem megadása esetén szintén nem adható pont.

Igazolás megnevezése Eredeti Fénymásolat Érvényesség

Okmányiroda/polgármesteri vagy járási hivataligazolása az egy háztartásban élőkről

x

 

Fél évnél nem régebbi

Jövedelemigazolások

x

 

3 hónapnál nem régebbi vagy az utolsó 6 havi átlag

NAV igazolás

x

 

előző tárgyév

Munkaügyi Központ által kiállított igazolás (segélyben nem részesülő munkanélküliek esetében)

x

 

3 hónapnál nem régebbi

Munkaügyi Központ által kiállított igazolás (segélyben részesülők esetében)

 

x

3 hónapnál nem régebbi

Anyakönyvi kivonat, Halotti anyakönyvi kivonat

 

x

 

Orvosi igazolás, szakorvosi igazolás (BNO kóddal ellátva)

 

x

Egy évnél nem régebbi

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat

 

x

 

Válási papírok

 

x

 

Nyilatkozatok

x

 

1 hónapnál nem régebbi

Rokkantságot megállapító határozat

 

x

 

Jegyzői igazolások (kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat)

x

 

3 hónapnál nem régebbi

Nyugdíjszelvény

 

x

 

Tanulói jogviszony igazolás

x

 

Adott tanévre szóló

Hallgatói jogviszony igazolás

x

 

Adott aktív félévre szóló

Szervita Nővérek Szent József Diákotthona

Galéria

Egyetemi Kollégium Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. január 27. 14:00 - 16:00
Szorgalmi időszak kezdete 2020. február 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 14. - 2020. február 15.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 21. - 2020. február 22.
Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00

Térkép

Térkép